8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


ส.บ.หมายถึง ตัวอักษรย่อนามของเจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินและอุปถัมภ์โรงเรียน
คบเพลิงหมายถึง พลังและแสงสว่างส่องทางชีวิตอันเข็มแข็ง
โล่หมายถึง เครื่องปกป้อง และเป็นสิ่งแสดงถึง เกียรติยศชื่อเสียง
สรุปโดยรวมหมายถึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ให้ความสว่างทางสติปัญญาสร้างพลังและเกียรติยศ อันจะเป็นเกราะป้องกันตนเอง