8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน : ความหมาย

ส.บ. หมายถึง ตัวอักษรย่อนามของเจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินและอุปถัมภ์โรงเรียน
คบเพลิง หมายถึง พลังและแสงสว่างส่องทางชีวิตอันเข็มแข็ง
โล่ หมายถึง เครื่องปกป้อง และเป็นสิ่งแสดงถึง เกียรติยศชื่อเสียง
สรุปโดยรวม หมายถึง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ให้ความสว่างทางสติปัญญาสร้างพลังและเกียรติยศ อันจะเป็นเกราะป้องกันตนเอง

1.ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (Suanboonyopathum Lamphun)
ที่ตั้ง : 12 หมู่ 3 ถนน ลำพูน – ป่าซาง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
Website : www.sby.ac.th
E-mail : Suanboon@hotmail.com
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1051510294
รหัส Smis 8 หลัก : 51012007
รหัส Obec 6 หลัก : 510294
พื้นที่ : 34 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อาคารพาณิชย์ และหอพัก (พื้นที่เอกเอกชน)

ทิศใต้ : ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ถนนลำพูน - ป่าซาง
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
เปิดสอนในระดับ : มัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขนาดของโรงเรียน : โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษา คือ ชีวิต
คติพจน์ : นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – ขาว
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า
เอกลักษณ์ : สร้างคนดีสู่สังคม
อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี
วิสัยทัศน์ : ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย


สภาพชุมชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 25,000– 30,000 คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี อาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีเดือนแปดเป็ง (สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย) ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) และ ลอยกระทง

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000–60,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โอกาส

จังหวัดลำพูนมีประวัติความเป็นมามากกว่า 1,300 ปี จึงมีแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ค่อนข้างมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตัวเมืองลำพูน เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี วัดพระยืน เป็นต้น

โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ จะเป็นพื้นที่ผืนเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงกับ ลุ่มน้ำแม่กวง โดยจังหวัดลำพูนจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำให้โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งบริการทางวิชาการหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในส่วนของเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่

ข้อจำกัด

1. การระดมทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและเอกชนจะระดมได้น้อยมาก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของสังคมมากกว่าการศึกษา เพราะเห็นผลในทีเป็นรูปธรรมส่งผลต่อคะแนนเสียงมากที่สุด ในส่วนของเอกชนนั้นเนื่องจากส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงนิยมทำบุญตามความศรัทธามากกว่าการศึกษา

2. ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ จะมีสถาบันกวดวิชามากมายหลายแห่ง ประกอบกับค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชาเกินร้อยละ 70 จึงทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งไม่สนใจการเรียนในชั้นเรียน

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 3 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 0-5353-5303 โทรสาร 0-5351-1060 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลต้นธงทั้งหมด ตำบลเวียงยอง ด้านทิศใต้ของถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลในเมือง ในเขตคูเมืองและชุมชนบ้านหลวย ชุมชนประตูลี้ ชุมชนจามเทวี ชุมชนมหาวันและชุมชนสันดอนรอม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพาะ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 โดยเช่าที่ของเจ้าผู้ครองนครลำพูน (บริเวณด้านเหนือข้างธนาคารกรุงไทยซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักงานชุมสายโทรศัพท์ลำพูน ตรงข้ามศาลากลาง จังหวัดในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ชั่วคราว มีนางคำปัน โภคะกุล เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน 30 คน ครู 3 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ม.1 และในปลายปีแรกของการเรียนการสอนมีนักเรียนเพิ่มขึ้น 91 คน ครู 5 คน ที่เดิมคับแคบ ทางราชการจึงย้ายไปที่สโมสรเสือป่า ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้จำนวน 2,500 บาท และจังหวัดลำพูนได้ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันบริจาคสมทบอีก 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จึงได้สร้างอาคารแบบโรงเรียนมณฑลขึ้นข้างวัดพระธาตุหริภุญชัย ถนนอัฎฐารส และได้ย้ายไปอยู่อาคารนี้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2474 มีชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลำพูน ส่วนบุญโญปถัมภ์” เพื่อเสริมพระเกียรติของเจ้าหญิงส่วนบุญ ชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในขณะนั้น

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนการช่างสตรีขึ้นในอาคารเดียวกัน จึงให้โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดย้ายมาอยู่หมู่บ้านสันดอนรอม ถนนลำพูน-ป่าซาง (คือที่ตั้งปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2484 แทนโรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งย้ายออกไปบ้านหนองเส้ง เนื้อที่ของโรงเรียนมี 8 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2491 อาคารทรุดโทรมมาก จึงย้ายกลับไปโรงเรียนการช่างสตรี ถนนอัฏฐารส ชั่วคราวและต้นปี พ.ศ. 2493 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สำหรับสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ 9 ห้องเรียน (อาคารไม้) พร้อมด้วยบ้านพักครู 2 หลัง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2494 จึงย้ายโรงเรียนกลับมาที่ปัจจุบัน (หมู่บ้านสันดอนรอม ถนนลำพูน – ป่าซาง) และมีชื่อว่า “โรงเรียนสตรีลำพูน” ต่อมาในปีพ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) เพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 10 ไร่ 15 ตารางวา และในปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน” จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 10 ไร่ ในราคา 400,000 บาท (สี่แสนบาท) และได้รับมอบโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของโรงเรียน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน เป็นเงิน 4,000,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มีที่ดิน 3 แปลงติดต่อกัน แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 10 ไร่ แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง โรงอาหาร/หอประชุม 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สร้างด้วยเงินบริจาค 1 หลังบ้านพักครู 2 หลัง สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 1 สระ อาคารพยาบาลสร้างโดยใช้เงินบริจาคจำนวน 1 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม 7 หลัง ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนชาย 1,124 คน นักเรียนหญิง 2,088 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 3,212 คน ครู 167 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 89 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 260 คน ปัจจุบันมี นายเล่ห์ ไทยเที่ยง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดิมรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทำให้โรงเรียนเปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมาเป็น โรงเรียนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลัก

ต่อมาในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงได้เพิ่มสาระมาตรฐานสากลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
2) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ (Gifted math)
3) แผนการเรียน Mini English Program (MEP)
4) แผนการเรียนทั่วไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
2) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ (Gifted math)
3) แผนการเรียน สะเต็มศึกษา
4) แผนการเรียน Mini English Program (MEP)
5) แผนการเรียน ดนตรี กีฬา ความสามารถอื่นๆ
6) แผนการเรียน จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส
7) แผนการเรียนทั่วไป

ข้อมูลอาคารสถานที่

3. 1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารไม้ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวย้ายจากอาคารหลังเก่ามาสร้างใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 ด้วยเงินบริจาคของสมาคมฯศิษย์เก่า จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)ประกอบด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ใช้เป็นห้องจริยธรรม ห้องศูนย์วัฒนธรรมและห้องแนะแนว

อาคาร 1 เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้นและ 2 ชั้น เงินงบประมาณ 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาท) ประกอบด้วยห้องวิทยาศาสตร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องเอนกประสงค์ สร้างปี พ.ศ.2527

อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ค. เงินงบประมาณ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาท) ประกอบด้วยห้องเรียน 16 ห้อง ห้องพักครู 2 ห้อง (คณิตศาสตร์) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2521

อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ป. เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ประกอบด้วยห้องพักครู 2 ห้อง (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์)ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้องห้องประชุม 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องบริการ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง ห้องเรียนธุรกิจ 2 ห้อง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2513

อาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ 318 ก.เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ประกอบด้วย ห้องเรียน 11 ห้องห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้องห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 1ห้อง ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องศูนย์อีริค 1 ห้องสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2519

อาคาร 5 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ324/41 (หลังคาทรงไทย) เงินงบประมาณ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาท) ใต้ถุนโล่งพื้นชั้นล่างเป็นหินขัด พร้อมห้องน้ำในอาคาร ประกอบด้วย ห้องเรียน 24 ห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ห้อง ห้องพักครูภาษาไทยและสังคมศึกษา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547

โรงอาหาร – หอประชุม มีชื่อว่า“ปทุมวดี”สร้างด้วยเงินงบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาท) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516

อาคาร 6 เป็นอาคาร 2 ชั้น 14 ห้องเรียน สร้างในปีการศึกษา 2546 ด้วยเงินบริจาคโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) เปิดใช้เมื่อ16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ใช้เป็นอาคารเรียนเรียนพลศึกษาและสุขศึกษาและเป็นห้องพักครูสุขศึกษาและพลานามัย

อาคาร 7 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบ 102 มี 2 ห้องเรียน เป็นห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง และห้องดนตรี 1 ห้อง สร้างด้วยเงินงบประมาณ 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาท) สร้างเมื่อปี พ.ศ.2519

อาคาร 8 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบ 102 มี 2 ห้องเรียนใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิชาการงาน (เขียนแบบ) และวิชาชีพสร้างด้วยเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2525 เป็นเงิน 779,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท)

อาคาร 9 เป็นอาคาร 2 ชั้น แบบ 204 ประกอบด้วยห้องเรียน4 ห้องเป็นอาคารคหกรรม ใช้เรียนวิชาคหกรรม งานบ้าน,ตัดเย็บ,งานประดิษฐ์ สร้างด้วยเงินงบประมาณ 1,559,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529

อาคาร10 เป็นอาคาร 2 ชั้น แบบ 204 ใช้เป็นห้องพักครูและห้องเรียนวิชาศิลปะห้องโยธวาทิต มี 4 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 3,034,000บาท (สามล้านสามหมื่นสี่พันบาท) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539

หอถังประปา แบบ9/9 สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2535 เป็นเงินจำนวน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท)

อาคารศรีส่วนบุญ สร้างด้วยเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดหนังสือเรียน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536

อาคารห้องสมุด สร้างด้วยเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยการริเริ่มของผู้อำนวยการสายสวาท สุริยะกุล ณ อยุธยา สร้างปี พ.ศ. 2537 เปิดใช้งานปี 2538 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ มีชื่อว่า “หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ”

อาคารศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปี 2540 เป็นค่าก่อสร้าง จำนวน 19,233,000 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาท) เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานขณะนี้ได้เปิดให้นักเรียนได้ใช้เรียนและให้บริการแก่ผู้ที่สนใจกีฬาว่ายน้ำ

เรือนพยาบาลเจ้าหญิงส่วนบุญ สร้างด้วยเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ปกครอง นักเรียน งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) สร้างปี พ.ศ.2540 ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.60 เมตร ยาว 32.10 เมตร มีมุขด้านหน้าและระเบียงโดยรอบเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด 404 ตารางเมตร พื้นที่ห้องปูกระเบื้องแกรนิต ประกอบด้วยห้องใช้สอยดังนี้ ห้องพัก ผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องเกียรติประวัติ 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง

ทางเชื่อมอาคาร 3 – 4 สร้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา งบประมาณปี 2545 โดยการขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษาสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียน เป็นเงิน 317,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)

อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ สร้างด้วยเงินบริจาคของสมาคมศิษย์เก่า ฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สร้างในพื้นที่ว่างซึ่งโรงเรียนจัดซื้อเพิ่มเมื่อ ปีการศึกษา 2547 เป็นอาคารโล่งชั้นเดียว มีพื้นที่ 2,400 ตาราเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 8,257,319 บาท

อาคารเรียนแบบ 318ล/55- ข สร้างปี พ.ศ. 2559 ด้วยเงินงบลงทุนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 22,839,100 บาท

3.2 แผนผังโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน