8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

กิจกรรมมุทิตาจิต แก่คุณครูวัชรินทร์ วิลยะกูล และคุณครูอารีวรรณ หวังดี เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แก่คุณครูวัชรินทร์ วิลยะกูล และคุณครูอารีวรรณ หวังดี เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ นำโดย นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะครู และบุคคลากร ฝ่าย/งานต่างๆ นายธนากร อาทะเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแก้ว และนายวิราช จันทร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่คุณครูทั้ง 2 ท่าน