8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ทดสอบวิชาสามัญ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 สนามสอบจังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน การทดสอบวิชาสามัญ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 สนามสอบจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ต้อนรับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.โสภิฎา อภิชัย นางสาวเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยประจำสนามสอบ และคณะกรรมการผู้ควบคุมสอบฯ ทั้งนี้ได้กำกับ ติดตามและดูแลให้คณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และวันที่ 17 มีนาคม 2567 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เพื่อให้การจัดการทดสอบวิชาสามัญ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย