8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet ผลบอลสด 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม คือ เพื่อทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พุทธศักราช 2561 และเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับอัตรากำลังของกลุ่มสาระ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของท้องถิ่น ณ ห้องประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน